ACTIEVOORWAARDEN ACTIES TEGELDEPOT

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Tegeldepot B.V. Door deelname aan een prijsvraag of actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

- Op de website www.tegeldepot.nl of Facebook pagina zal per prijsvraag of actie vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.

- Na het winnen van een prijs in een prijsvraag of actie van Tegeldepot B.V. is de winnaar gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe prijsvragen of acties van Tegeldepot B.V. waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.

- Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of voogd te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag of actie. Tegeldepot B.V. kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Indien je een reis kan winnen moet je om deel te kunnen nemen 18 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van een geldigreisdocument.

- Tegeldepot B.V. behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Tegeldepot B.V. of derden.

- De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.

- Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.

- De winnaars zullen worden aangewezen door medewerkers van Tegeldepot B.V. op onpartijdige wijze. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.

- De winnaars zullen vermeld worden op de website van Tegeldepot B.V. en zullen per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

- Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden.

- Indien de prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt Tegeldepot B.V. zich het recht voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. Tegeldepot B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts is Tegeldepot B.V. niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).In het geval de winnaar, een medebewoner of aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan Tegeldepot B.V. niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegde persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, danwel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

- De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Tegeldepot B.V. is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

- Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

- Tegeldepot B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot het de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.

- Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van Tegeldepot B.V. aanvaard je deze volledige algemene voorwaarden. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

- Deze voorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door Tegeldepot B.V. worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

- De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. Tegeldepot B.V. mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via internet.

- Tegeldepot B.V. behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.